Algemene voorwaarden:

Algemeen

VolDaan Massagepraktijk biedt massages in verschillende vormen in de praktijk of op het werk.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. VolDaan Massagepraktijk (hierna te noemen VolDaan) ingeschreven bij de KvK onder nummer 70542643, gevestigd te Utrecht, aan de Dennewitjeshof 25, 3544 VN, Nederland.
  2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met VolDaan aangaat, aan VolDaan een opdracht verstrekt of aan wie VolDaan een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1 Toepasselijkheid

1.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij VolDaan diensten van welke aard dan ook voor opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Alle opdrachtgevers ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraakbevestiging per mail. In deze mail zal de opdrachtgever op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.

1.2) VolDaan is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site en bij opdrachtgevers die onder behandeling zijn of waarmee een overeenkomst is gesloten per mail aangekondigd, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

2 Afspraak maken en intakegesprek

2.1) Indien er op voorhand sprake is van contra-indicaties en dit niet vooraf gemeld wordt aan VolDaan, behoudt VolDaan zich het recht voor de behandeling te weigeren en 50% van de kosten van behandeling in rekening te brengen.

3 Afspraak annuleren

3.1) Wanneer opdrachtgever verhinderd is een afspraak na te komen, dan dient de afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) afgezegd te worden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, behoud VolDaan zich het recht voor 50% van de kosten van behandeling in rekening te brengen.

4 Dossierbeheer

4.1) Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er  een cliëntendossier aangelegd wordt. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de opdrachtgever en bevat gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

4.2) Ook worden in het dossier de voor de opdrachtgever noodzakelijke behandelgegevens opgenomen die door VolDaan elders, bijvoorbeeld bij een verwijzer, met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het cliëntendossier worden verstrekt aan andere hulpverleners, mits daarvoor door opdrachtgever vooraf toestemming is gegeven. Zo kunnen bij een consultatie bijvoorbeeld gegevens aan een huisarts of een afdeling spoedeisende hulp worden verstrekt.

4.3) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid van opdrachtgever en de correctheid van het cliëntendossier.

4.4) Bij het leveren of verlenen van diensten aan een opdrachtgever houdt VolDaan zich aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

4.5) Het dossier blijft tot 2 jaar na de laatste behandeling opgeslagen in het archief van VolDaan. Na het verstrijken van die looptijd wordt het dossier vernietigd.

5 Aangaan zakelijke overeenkomst

5.1) VolDaan kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.2) De overeenkomst komt tot stand wanneer VolDaan het aanbod aanvaardt. De bevestiging van de overeenkomst geschiedt digitaal. De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te beëindigen of ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.

5.3) Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.

5.4) Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan met betrekking tot het aflopen van de termijn, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.

5.5) De overeenkomst dient digitaal, per e-mail te worden beëindigd.

5.6) De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.

5.7) Indien de opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.

5.8) VolDaan behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen of te beëindigen.

5.9) VolDaan is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door VolDaan zijn bevestigd.

6 Aangaan Massage Maand Abonnement

6.1) VolDaan kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.2) De overeenkomst komt tot stand wanneer VolDaan het aanbod aanvaardt. De bevestiging van de overeenkomst geschiedt digitaal. De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te beëindigen of ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.

6.3) Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.

6.4) Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan met betrekking tot het aflopen van de termijn, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.

6.5) De overeenkomst dient digitaal, per e-mail te worden beëindigd.

6.6) De overeenkomst is te allen tijde direct opzegbaar en gaat in per omgangsdatum van de daarop volgende maand.

6.7) Indien de opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.

6.8) VolDaan behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen of te beëindigen.

6.9) VolDaan is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door VolDaan zijn bevestigd.

7 Facturering en betaling

7.1) Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven bedragen in euro’s, exclusief reiskostenvergoeding alsmede andere expliciet genoemde elementen. Voor bedrijven zijn de tarieven exclusief 21% BTW. De tarieven voor particulieren zijn inclusief 21% BTW, gebruik handdoeken, olie, omkleedtijd en een kort gesprek.

7.2) De in het kader van de opdracht door VolDaan gemaakte onkosten, waaronder begrepen parkeerkosten en reiskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,21 per kilometer.

7.3) Betaling dient te geschieden middels een factuur, contante betaling, betaling via Ideal, automatische incasso of middels een pinautomaat voor de opdrachtgever in de praktijk van VolDaan.

8 Aansprakelijkheid

8.1) VolDaan is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

8.2) VolDaan is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik.

9 Klachtenregeling

9.1) VolDaan is aangesloten bij het NGS en maakt vanuit dat lidmaatschap gebruik van de Klachtenregeling van het NGS. Kijk voor meer informatie op de pagina Klachtenregeling.